Thông báo cập nhật MỚI

1. Bổ sung chức năng Xóa khách tại phần Thêm khách đoàn

2. Tại phần Thêm Đoàn khách bổ sung "Giá phòng", giá này sẽ là giá mặc định của toàn bộ các phòng của đoàn.

Xem chi tiết tại Fanpage: https://www.facebook.com/luutrunghean.vn